Miếng dán hạ sốt bao nhiêu tiền

     
giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )

*
aikidogelcoolpatchttt1 J3585
*
aikidogelcoolpatchttt2 J4560
*
aikidogelcoolpatchttt3 N5658
*
aikidogelcoolpatchttt4 F2010
*
aikidogelcoolpatchttt5 M5746
*
aikidogelcoolpatchttt6 S7473
*
aikidogelcoolpatchttt7 M4252
*
aikidogelcoolpatchttt8 S7080
*
aikidogelcoolpatchttt9 D1636
*
aikidogelcoolpatchttt10 I3767
*
aikidogelcoolpatchttt11 C0712