Luật đất đai sửa đổi năm 2014

     


*

*

Tin tức, sự kiệnTổ chức hành chínhTuyên truyền - VBPLThông tin chỉ đạo, điều hànhQuy hoạchKinh tế - xóm hộiDự án, đấu thầu, đấu giáHỗ trợ doanh nghiệp
*
*

Theo Thông tư:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông bốn số 23/2014/TT-BTNMTngày 19 tháng 5 năm năm trước quy định về Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.

Bạn đang xem: Luật đất đai sửa đổi năm 2014

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông tư số 24/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính.

Điều 3. Sửa đổi, bửa sungThông tư số 25/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 05 năm năm trước quy định về bản đồ địa chính.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 5 củaThông bốn số 37/2014/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm năm trước quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sungThông tư số 02/2015/TT-BTNMTngày 27 tháng 01 năm năm ngoái quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của bao gồm phủ.

Xem thêm: Toàn Bộ Học Sinh Hà Nội Cho Học Sinh Nghỉ Tránh Dịch Covid, Hà Nội Cho Học Sinh Nghỉ Học Để Phòng Chống Covid

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông tứ số 61/2015/TT-BTNMTngày 15 mon 12 năm năm ngoái quy định về cung cấp và làm chủ Chứng chỉ định giá đất.

Điều 7. Sửa đổi, té sungThông tứ số 07/2015/TT-BTNMTngày 26 tháng 02 năm năm ngoái quy định câu hỏi lập phương án sử dụng đất; lập làm hồ sơ ranh giới thực hiện đất; đo đạc, lập bạn dạng đồ địa chính; khẳng định giá mướn đất; giao đất, dịch vụ cho thuê đất và cung cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với đất so với công ty nông, lâm nghiệp.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sungThông tứ số 33/2017/TT-BTNMTngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành chế độ Đất đaivà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các thông bốn hướng dẫn thi hành công cụ Đất đai.

Điều 9. Sửa đổi, vấp ngã sungThông tứ số 27/2018/TT-BTNMTngày 14 mon 12 năm 2018 biện pháp về thống kê, kiểm kê đất đai và lập phiên bản đồ thực trạng sử dụng đất.