Điểm học viện báo chí và tuyên truyền

     

Chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 20đôi mươi của Học viện Báo chí cùng Tuyên truyền 1.950, trong đó Xét tuyển căn cứ kết quả thi xuất xắc nghiệp THPT: 70% chỉ tiêu.

Điểm sàn của trường năm 20đôi mươi so với các ngành gồm tổ hợp môn chính nhân thông số 2 (tổng điểm 3 môn đang nhân hệ số): 22,0 điểm, các ngành còn lại: 16,0 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí với Tuyên truyền năm 20đôi mươi đã làm được công bố, xem chi tiết phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm học viện báo chí và tuyên truyền

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Báo Chí – Tuyên ổn Truyền năm 2020

Tra cứu vãn điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên ổn Truyền năm 20đôi mươi chính xác tuyệt nhất tức thì sau thời điểm ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Học Viện Báo Chí – Tuim Truyền năm 2020

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Xem thêm: Confession Của Cựu Sinh Viên Kinh Tế Quốc Dân Thất Nghiệp Vẫn Nhiều?

Trường: Học Viện Báo Chí – Tuim Truyền - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7229001 Ngành Triết học D01,R22 19.65
2 7229001 Ngành Triết học A16 19.65
3 7229001 Ngành Triết học C15 19.65
4 7229008 Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học D01,R22 19.25
5 7229008 Ngành Chủ nghĩa xóm hội khoa học A16 19.25
6 7229008 Ngành Chủ nghĩa buôn bản hội khoa học C15 19.25
7 7310102 Ngành Kinh tế bao gồm trị D01,R22 23.2
8 7310102 Ngành Kinh tế chính trị A16 22.7
9 7310102 Ngành Kinc tế bao gồm trị C15 23.95
10 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền công ty nước D01,R22 21.3
11 7310202 Ngành Xây dựng Đảng cùng tổ chức chính quyền công ty nước A16 21.05
12 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C15 22.05
13 7310301 Ngành Xã hội học D01,R22 23.35
14 7310301 Ngành Xã hội học A16 22.85
15 7310301 Ngành Xã hội học C15 23.85
16 7320104 Ngành Truyền thông nhiều phương tiện D01,R22 26.57
17 7320104 Ngành Truyền thông nhiều pmùi hương tiện A16 26.07
18 7320104 Ngành Truyền thông nhiều pmùi hương tiện C15 27.57
19 7320105 Ngành Truyền thông đại chúng D01,R22 25.53
20 7320105 Ngành Truyền thông đại chúng A16 25.03
21 7320105 Ngành Truyền thông đại chúng C15 26.53
22 7340403 Ngành Quản lý công D01,R22 22.77
23 7340403 Ngành Quản lý công A16 22.77
24 7340403 Ngành Quản lý công C15 22.77
25 7760101 Ngành Công tác làng hội D01,R22 23.06
26 7760101 Ngành Công tác buôn bản hội A16 22.56
27 7760101 Ngành Công tác làng mạc hội C15 23.56
28 527 Ngành Kinc tế, chuyên ngành Quản lý ghê tế D01;R22 24.05
29 527 Ngành Kinc tế, chuyên ngành Quản lý ghê tế A16 22.8
30 527 Ngành Kinc tế, chăm ngành Quản lý ghê tế C15 24.3
31 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế cùng Quản lý (chất lượng cao) D01,R22 22.95
32 528 Ngành Kinh tế, chăm ngành Kinc tế với Quản lý (quality cao) A16 21.7
33 528 Ngành Kinh tế, chăm ngành Kinh tế với Quản lý (unique cao) C15 23.2
34 529 Ngành Kinc tế, chuyên ngành Kinch tế với Quản lý D01,R22 23.9
35 529 Ngành Kinch tế, chuyên ngành Kinch tế với Quản lý A16 22.65
36 529 Ngành Kinh tế, siêng ngành Kinc tế cùng Quản lý C15 24.65
37 530 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý chuyển động bốn tưởng - văn uống hóa D01,R22 18.7
38 530 Ngành Chính trị học, siêng ngành Quản lý chuyển động tứ tưởng - vnạp năng lượng hóa A16 18.7
39 530 Ngành Chính trị học tập, siêng ngành Quản lý chuyển động bốn tưởng - vnạp năng lượng hóa C15 18.7
40 531 Ngành Chính trị học, siêng ngành Chính trị học phát triển D01,R22 16.5
41 531 Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Chính trị học tập phát triển A16 16.5
42 531 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển C15 16.5
43 533 Ngành Chính trị học, siêng ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh D01,R22 16
44 533 Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh A16 16
45 533 Ngành Chính trị học, siêng ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh C15 16
46 535 Ngành Chính trị học, siêng ngành Văn uống hóa phát triển D01,R22 19.35
47 535 Ngành Chính trị học tập, chuyên ngành Văn hóa phạt triển A16 19.35
48 535 Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Văn hóa phát triển C15 19.35
49 536 Ngành Chính trị học, chăm ngành Chính sách công D01,R22 18.15
50 536 Ngành Chính trị học, chăm ngành Chính sách công A16 18.15
51 536 Ngành Chính trị học tập, chăm ngành Chính sách công C15 18.15
52 538 Ngành Chính trị học, chăm ngành Truyền thông bao gồm sách D01,R22 22.15
53 538 Ngành Chính trị học tập, siêng ngành Truyền thông thiết yếu sách A16 22.15
54 538 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông thiết yếu sách C15 22.15
55 532 Ngành Quản lý bên nước, chuyên ngành Quản lý làng mạc hội D01,R22 21.9
56 532 Ngành Quản lý bên nước, chăm ngành Quản lý xã hội A16 21.9
57 532 Ngành Quản lý bên nước, siêng ngành Quản lý xã hội C15 21.9
58 537 Ngành Quản lý bên nước, chuyên ngành Quản lý hành chủ yếu bên nước D01,R22 21.72
59 537 Ngành Quản lý bên nước, chăm ngành Quản lý hành chủ yếu đơn vị nước A16 21.72
60 537 Ngành Quản lý công ty nước, chuyên ngành Quản lý hành chủ yếu công ty nước C15 21.72
61 801 Ngành Xuất bản, siêng ngành Biên tập xuất bản D01,R22 24.5
62 801 Ngành Xuất bản, chăm ngành Biên tập xuất bản A16 24
63 801 Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản C15 25
64 802 Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử D01,R22 24.2
65 802 Ngành Xuất phiên bản, chuyên ngành Xuất phiên bản năng lượng điện tử A16 23.7
66 802 Ngành Xuất bạn dạng, chăm ngành Xuất bạn dạng điện tử C15 24.7
67 7229010 Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C00 31.5
68 7229010 Ngành Lịch sử, chăm ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C03 29.5
69 7229010 Ngành Lịch sử, chăm ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D14, R23 29.5
70 7229010 Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C19 31
71 602 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in R15 29.5
72 602 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in R05, R19 30
73 602 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo in R06 29
74 602 Ngành Báo chí, chăm ngành Báo in R16 31
75 603 Ngành Báo chí, siêng ngành Hình ảnh báo chí R07 26
76 603 Ngành Báo chí, siêng ngành Hình ảnh báo chí R08, R20 26.5
77 603 Ngành Báo chí, chăm ngành Ảnh báo chí R09 25.5
78 603 Ngành Báo chí, siêng ngành Hình ảnh báo chí R17 27.25
79 604 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phân phát thanh R15 30.3
80 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phân phát thanh R05, R19 30.8
81 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh R06 29.8
82 604 Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phát thanh R16 31.8
83 605 Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình R15 32.25
84 605 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình R05, R19 33
85 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R06 31.75
86 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R16 34.25
87 606 Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phyên ổn truyền hình R11 22
88 606 Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phyên ổn truyền hình R12, R21 22.25
89 606 Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phyên truyền hình R13 22
90 606 Ngành Báo chí, chăm ngành Quay phim truyền hình R18 22.25
91 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R15 31.1
92 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử R05, R19 31.6
93 607 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử R06 30.6
94 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R16 32.6
95 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo vô tuyến (quality cao) R15 28.4
96 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo tivi (quality cao) R05, R19 28.9
97 608 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền ảnh (unique cao) R06 27.9
98 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo vô tuyến (unique cao) R16 29.4
99 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (unique cao) R15 27.5
100 609 Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R05, R19 28
101 609 Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (unique cao) R06 27
102 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) R16 28.5
103 610 Ngành Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành Thông tin đối ngoại D01 32.7
104 610 Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại D72 32.2
105 610 Ngành Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành Thông tin đối ngoại D78 33.7
106 610 Ngành Quan hệ nước ngoài, siêng ngành tin tức đối ngoại R24 32.7
107 610 Ngành Quan hệ nước ngoài, chăm ngành Thông tin đối ngoại R25 32.2
108 610 Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành tin tức đối ngoại R26 33.7
109 611 Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành Quan hệ chính trị và truyền thông media quốc tế D01 32.55
110 611 Ngành Quan hệ quốc tế, chăm ngành Quan hệ chủ yếu trị với truyền thông quốc tế D72 32.05
111 611 Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành Quan hệ thiết yếu trị và truyền thông quốc tế D78 33.55
112 611 Ngành Quan hệ nước ngoài, siêng ngành Quan hệ bao gồm trị và truyền thông media quốc tế R24 32.55
113 611 Ngành Quan hệ quốc tế, siêng ngành Quan hệ chủ yếu trị và media quốc tế R25 32.05
114 611 Ngành Quan hệ nước ngoài, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế R26 33.55
115 614 Ngành Quan hệ nước ngoài, chăm ngành Quan hệ thế giới với media trái đất (quality cao) D01 32.9
116 614 Ngành Quan hệ thế giới, chuyên ngành Quan hệ nước ngoài cùng truyền thông media trái đất (quality cao) D72 32.4
117 614 Ngành Quan hệ thế giới, chuyên ngành Quan hệ thế giới cùng truyền thông toàn cầu (unique cao) D78 33.9
118 614 Ngành Quan hệ quốc tế, chăm ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông thế giới (chất lượng cao) R24 34
119 614 Ngành Quan hệ thế giới, siêng ngành Quan hệ nước ngoài cùng truyền thông media toàn cầu (chất lượng cao) R25 33.5
120 614 Ngành Quan hệ nước ngoài, siêng ngành Quan hệ nước ngoài với media trái đất (unique cao) R26 35
121 615 Ngành Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Quan hệ công bọn chúng siêng nghiệp D01 34.95
122 615 Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Quan hệ công bọn chúng siêng nghiệp D72 34.45
123 615 Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp D78 36.2
124 615 Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Quan hệ công bọn chúng siêng nghiệp R24 34.95
125 615 Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công bọn chúng chăm nghiệp R25 34.45
126 615 Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Quan hệ công bọn chúng chuyên nghiệp R26 36.2
127 616 Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (quality cao) D01 33.2
128 616 Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (quality cao) D72 32.7
129 616 Ngành Quan hệ công chúng, siêng ngành Truyền thông sale (unique cao) D78 34.45
130 616 Ngành Quan hệ công bọn chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (quality cao) R24 35.5
131 616 Ngành Quan hệ công bọn chúng, siêng ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) R25 35
132 616 Ngành Quan hệ công bọn chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) R26 36.75
133 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01 33.2
134 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D72 32.7
135 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D78 33.7
136 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh R24 33.2
137 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh R25 32.7
138 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh R26 33.7
139 7320107 Ngành Truyền thông quốc tế D01 34.25
140 7320107 Ngành Truyền thông quốc tế D72 33.75
141 7320107 Ngành Truyền thông quốc tế D78 35.25
142 7320107 Ngành Truyền thông quốc tế R24 35.25
143 7320107 Ngành Truyền thông quốc tế R25 34.75
144 7320107 Ngành Truyền thông quốc tế R26 36.25
145 7320110 Ngành Quảng cáo D01 32.8
146 7320110 Ngành Quảng cáo D72 32.3
147 7320110 Ngành Quảng cáo D78 33.55
148 7320110 Ngành Quảng cáo R24 32.8
149 7320110 Ngành Quảng cáo R25 32.3
150 7320110 Ngành Quảng cáo R26 33.55
Học sinch xem xét, để gia công làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 tại trên đây