Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 2 có đáp án

     
... (10)……… a plot of l& (11)…… children work for a few hours each day. They ( 12) ………vegetable, which they weed & water and later they (13)…… the crop. In this (14)…. theydevelop good working ... Name: ……………………………Class: 12 ……Mark: ……… Forty five minute written Test – Test 1 – Term 2 Subject: English I/ Choose the word whose áp lực pattern ... secondary D, children10, A, have sầu B, had C, has D, are11, A, which B, who C, when D, where 12, A, plant B, raise C, vì chưng D, eat13, A, got B, harvested C, harvest D, has harvested14, A, time B,...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 2 có đáp án


*

... = 1 và x = 15 c) 32 2 2 23 1 log xxxx=+ HD: VPhường 1 cùng với x>0, BBT VT 1 ; Côsay đắm trong lôgagrit ĐS x = 1 Cõu 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log )1( 2 1 2 2 1 ++++xxxxHD: Đặt ... =.Câu 2 :Giải các phương trình sau: a). )4(log )1( log4 1 )3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 Và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi cơ số ĐS: x = 1 cùng x = 15 ... Đáp án: Câu 1: Câu 1: Giải hệ pmùi hương trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương đương với: 2 3 2 32log log 5log...
*

*

... true?A.There are many forms of communication in existence today.B.Ideas và thoughts can be expressed by body language.C.Everyone can use an oral size of communication.D.Blind people can communicate ... left early.2 Co Loa high schoolThe 1 st demo of the first termEnglish 12 Time allowance : 45 minutesEnglish Test(MÃ đề 11 6)Câu 1 : 27. The word “verbalization” probably means _________.A.picture ... Some people are concerned with physical when choosing a wife or husbvà.A.attraction B. attractivenessC.attractive sầu D. attractivelyCâu 31 : How many different forms of communication are...
*

... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. MÔN : SINH HỌC 9 – Năm học tập đôi mươi 09 – 2010 Thời gian : 45 phút( ko nói thời gian chnghiền đề ) ……………………… GV:Đoàn Thị ThơmCõu ... sinh, tuyên chiến và cạnh tranh, kí sinh, sinc thiết bị ăn uống sinc vật dụng khác. ( 2,5 điểm )- Lúa và cỏ dại- Rận cùng bét sinh sống còn trên domain authority trâu. bo.- Địa y sống bám dính trên cành lá.- Dê với bò thuộc ăn cỏ bên trên một cánh đồng.-...
*

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2 MÔN : Tiếng Anh 12 Thời gian có tác dụng bài bác : 60 phút ít (không kể thời hạn giao đề) đề : đề nơi bắt đầu (Đề tất cả 04 trang) Mark the letter A, ... environment Câu 12 : He worked hard, so he could earn much money. That is, …………… Tiếng Anh 12 Đề / Trang 3 A. would tell B. had told C. have been telling D. had been told Câu 27 : “ I think married ... it many times. Books in the home page are a wonderful … 45… of knowledge and pleasure. Tiếng Anh 12 Đề / Trang 2 A. although he worked hard, he could earn much money. B. he worked hard because...
... BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚPhường 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 002 I. Read the passage carefully and choose the correct answer. If you travel by ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG trung học phổ thông C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚPhường 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 004 I. Give the correct form of the verbs ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 003 I.Rewrite each sentence, beginning as...
... night.II.ĐÁPhường. ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32.

Xem thêm: Nên Mua Iphone Cũ Ở Đâu Hà Nội 2021, Địa Chỉ Nào Thực Sự Uy Tín

A 33. ... Đề kiểm tra 1 huyết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
... end_____ĐÁP.. ÁN: CODE 001 CODE 0 02 : 1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A11.D 12. C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20 .A 21 .A 22 .A 23 .B 24 .C 25 .A 26 .B 27 .C 28 .B 29 .C 30.C31.G 32. D ... 38.B 39.C 40.D1. C 2. D 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10.A11.D 12. A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.A 19.B 20 .C 21 .A 22 .C 23 .B 24 .A 25 .C 26 .B 27 .C 28 .C 29 .C 30.B31.G 32. A 33.C 34.D 35.B 36.C ... A. look B. observe C. centralize D. concentrate III. Grammar : Choose the best answer A, B, C or D (2, 5pts)16. People the company employs are expected lớn sign a contract A. which B. whose C....
... KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ 2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚPhường. 9 Nguồn được trích trường đoản cú webside www.tienganh123.com ...
... 1 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢPhường. MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm cho bài bác 60 phút ĐỀ 1 Chọn giải pháp đúng A, B, C hoặc D để dứt mỗi câu ... people from other parts in Britain. Trường trung học phổ thông Nlỗi Tkhô nóng ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Tổ: Ngoại ngữ Năm học tập 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I. Phonetics Hãy lựa chọn 1 từ bỏ nhưng mà phần gạch ốp ... cook this dish in a __________ book. A. cookery B. recipe C. meal D. thực đơn 70. After the các buổi party, there wasn’t __________ left on the table. A. something B. nothing C. anything D. everything...
... =>%67,66100.68,1 12, 1%4==CHV 0,75 đc) C 2 H4 + 3 O 2 →0t 2 CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ CH4 + 2O 2 →0t CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ Theo pmùi hương trình hóa học molnnnCHHCCO1,005,005, 02 4 422 =+=+= ... Đề 1:Câu 1: Mỗi phương trình đúng 0.5đCaC 2 + 2H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2 2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + CaO →0t CaCO3 CaCO3 + 2HCl →CaCl 2 + CO 2 ... molnnnCHHCOH15,005,0 .20 5, 022 4 422 =+=+= Vậy khối lượng bình tăng : 0,1. 44 + 0,15.18 = 7,1 g 0,5 đ Đề 2: Câu 1: Mỗi phương thơm trình đúng 0.5đ2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + 2NaOH →0t...
... 1195,95 20 = 2 1 2 3 1 34 2 85 5 25 6 3 188 3 24 9 2 1810 2 20N =20 =∑119c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) = 6x4 - 2x 2 -1 2 x- 1. Q(x) = 2x5 - x4 ... (n) Tích (x.n) 1 2 2 2 1 2 3 3 94 2 85 8 406 4 24 7 3 21 8 6 489 5 4510 6 60N=40=∑ 25 9c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chnóng 1,0 điểma) P(x) + Q(x)= 2x3 -2x 2 +4x +3.b) P(x) ... 8 864 5
5 426 4